Kultuurilehe SIRP tööjuhend

Dokument toimetuse arhiivist peegeldab raskusi, mida toimetusel aastate jooksul on tulnud ületada.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Preambula

Kõige üldisem põhimõte, et info peab liikuma kahepoolselt. Mitte ainult tegevtoimetaja ei pea teisi pinnima, vaid toimetajad peavad teda ise kursis hoidma. Selle tagajärjel peab tegevtoimetaja iga hetk teadma, kuidas asjad edenevad. Täiesti ebavooruslikud on olukorrad, mil pole teada, kus on mõni toimetaja, millal keegi tuleb, mis üldse ja kas saab jne.

Teiseks, kuna meie töö on kollektiivne, siis tuleb ühist aega kasutada säästlikult. On ebavooruslik, kui keegi peab kellegi pärast asjatult ootama, raiskama tunde ja neuroneid.

Üldisemast distsipliinist

Kui töötaja ei saa mingil põhjusel tööle tulla, informeerib ta sellest võimalikult kiiresti tegevtoimetajat või peatoimetajat.

Kui puudumise põhjused on seotud haigestumisega, siis toimetaja soovitab isiku, kes võiks täita tema funktsioone. On hea, kui see on läbi aegade üks ja sama isik. Edasise eest kannavad hoolt tegev- või peatoimetaja.

Muudel puudumise juhtudel peab puuduja ise endale asendaja otsima. Kui see ei õnnestu, teatab ta sellest tegev- või peatoimetajale, kes aitavad asendaja leida. Peatoimetajal on õigus erandolukorras määrata kedagi toimetuse liikmeist asendajaks.

Kui asendaja on määranud peatoimetaja, siis saab asendaja 2/3 asendatava päevapalgast.

Kuidas keegi muudel juhtudel kompenseerib oma asendajale tema töö, võib olla asjaosaliste endi asi, piisab, kui kompenseerimise fakti (ilma üksikasjadeta) tegev- või peatoimetajale lihtsalt mainida. /—/

Töölt mõneks ajaks lahkudes teatavad toimetajad ja kujundaja sekretäri tuppa, millal (kui) nad naasevad.

Igal toimetajal on kaks kindlat ja teistele teada olevat aega nädalas, millal ta on kindlasti kohal ja telefonitsi saadaval.

Koosolekud

Koosolekuid on reeglina kaks, esmaspäev ja kolmapäev. Koosolekute ära­jäämisest või nende toimumisaja muutustest informeerib peatoimetaja või tegevtoimetaja kollektiivi hiljemalt vastavalt eelmisel reedel või kolmapäeva keskpäeval kas suuliselt või teatega stendil või interneti teel. /—/

Kui toimetaja ei saa mõjuval põhjusel tulla, siis esitab ta oma kava tegevtoimetajale eelnevalt kirjalikult (resp. e-mail’iga)./—/

Esmaspäevane koosolek algab 11.00 akadeemilise veerandiga peatoimetaja kabinetis. Osavõtt on kohustuslik osakondade toimetajatele, keeletoimetajale, uudiste toimetajale ja kujundajale. Teistele on osavõtt vabatahtlik. Koosoleku ajaks lülitatakse isiklikud mobiilid välja ning lauatelefonide helisedes palutakse kõnet korrata tunni aja pärast.

Toimetajad peavad jõudma tutvuda enne koosolekut oma meili ja muu postiga, samuti jõudma lõpetada õigeaegselt oma sigaretid. /—/

Toimetaja peab teadma selleks ajaks, mis lood lehte lähevad, välja arvatud operatiivmaterjal. Kui on tegemist mitme variandiga, siis peab vähemasti pool mõlema variandi lugudest olema keeletoimetaja poolt redigeeritud. /—/

Esmaspäevasel koosolekul arutatakse ka üldisemaid probleeme (eelmise numbri kriitika, toimetuse üldine töö jne.).

Mõjuva põhjuseta hilinejad tasuvad 1 krooni minuti pealt. Laekunud raha kasutatakse kollektiivseks ja üldkasulikuks otstarbeks.

Hilineja kohus on teatada, et ta hilineb. Selleta tasutav summa kahekordistub.

Reedeks peab igalt toimetajalt olema laekunud keeletoimetaja kätte vähemalt üks lugu, mis läheb järgmisse numbrisse. Vastastikused asendused on lubatud. /—/

Esmaspäeva õhtuks peab olema tehtud vähemalt kolm sisukülge.

Neljapäeva hommikul töötatakse reeglina uudiste ja reklaamikülgedega, samuti operatiivmaterjaliga, mille koht on kas lk. 2 või lk. 20.

Üks kord kvartalis (esimesel esmaspäeval) toimub toimetuse üldkoosolek, kus arutatakse ka toimetuse majandusasju. Osavõtt kõigile kohustuslik.

Toimetaja töö

Toimetaja peab hoidma kõrvad lahti teadmaks, mis tema erialal mujal toimub. Ebaesteetiliselt mõjub toimetaja, kes jääb lootma üksnes sellele, et lood talle kätte tuuakse. Lugusid tekitatakse!

Käsikirjad tuleb anda keeletoimetajale nii vara kui võimalik.

Eriti tähtis! Alati peab igal toimetajal olema varuks paar suhteliselt aegumatut (tõlke?)lugu, mida saab asemele susata, kui mõni autor alt veab. Neid lugusid tuleb eriti tekitada. /—/

Käsikiri

Toimetaja kontrollib käsikirjas esinevad faktid. Ta redigeerib seda niihästi sisuliselt (õgvendab või pöördub autori poole, et mõnd lõiku rohkem lahti kirjutada) kui ka ortograafiliselt oma teadmiste piires.

Seejärel salvestab ta selle S-kataloogi vastava numbri all, prindib välja, Times New Roman 12 punktises kirjas pooleteisese reavahega, märgib paremasse ülaserva faili S-kataloogis ja nime ning märkide arvu. Vasemasse ülaserva kirjutab lehekülje, kus materjal peaks/võiks ilmuda. Ta viib selle keele­toimetaja kätte. Keeletoimetaja soovil ta jagab seletusi käsikirja kohta.

Ortograafiaküsimustes on viimane sõna keeletoimetajal.

Toimetaja tutvub keeletoimetaja poolt käsikirjas tehtud parandustega tuvastamaks võimalikke sisselipsanud sisulisi muudatusi ja õiendab need koostöös keeletoimetajaga.

Seejärel toimetaja vormistab isiklikult oma lehekülje kujundaja juures.

Ta loeb korrektuuri, veendumaks, et käsikirjas tehtud parandused on jõudnud ka trükipilti. Sisuliste paranduste osa veergudel on minimaalne. Need peavad olema tehtud varem. NB! Keelatud on tagasi pöörata keeletoimetaja parandusi, kui neid pole märgatud viimase poolt redigeeritud käsikirjas!

Uudistest

Toimetaja paneb ise eelnevalt oma uudised pingejärjekorda. /—/

Esikaanele peavad tegema pakkumisi igaks numbriks kõik toimetajad.

Esikaane eest vastutab toimetaja, kelle alalt see tuleb, täpselt samamoodi nagu mistahes muu oma külje eest.

„Erisid“ tehakse üldjuhul vastavalt rotatsioonile, aga see võib varieeruda vastavalt sellele, mis kultuuris parajasti toimub. Aasta lõikes peaks iga toimetaja kohta tulema 8 „Erit“.

Tehtud esikaante ja „Eride“ hulka (samuti nagu toimetatud lehekülgede üldhulka) arvestatakse aasta lõpul preemia määramisel üldsummat ümber jagades.

Ühele Sirbi küljele mahub nii palju tähemärke, kui see on kujundusmaketis ette nähtud. Rohkem pressida ei ole lubatud.

Iga vähegi sisulise foto juures peab olema märge selle algupära kohta.

Toimetaja kirjutab vastavale lehele oma lehekülgedel olevaid tähtsamaid lugusid tutvustava lööva lühikese lause (loetavas kirjas ja ilma parandusteta), niipea kui küljed on materialiseerunud.

Ühes numbris pole soovitav avaldada ühelt ja samalt autorilt üle kahe loo.

Toimetajatel on põhimõtteliselt luba igasugust tööd sokutada kolleegi kaela, kui see toimub vastastikusel kokku­leppel ja sellest tegevtoimetajat teavitades. Kas ja kuidas seda kompenseeritakse, otsustavad pooled omavahel, millest teavitamine ei ole kohustuslik.

Veel tööalast

Raamatupidajal on õigus oma pädevusala piires teha töötajatele korraldusi (näit. puhkusegraafiku, autorilepingute jne. osas) ja nõuda nende täitmist.

Kõik, mis puudutab rahalisi lepinguid, kuulub raamatupidaja pädevusalasse.

Toimetuse sekretär seisab oma tööülesannete piires kõikide toimetuse liikmete teenistuses. Tema pädevusalasse kuulub jooksev suhtlemine trükikoja ning levifirmadega.

Tegevtoimetaja vastutab materjali õigeaegse komplekteerumise ja selle trükipildilise korrektsuse eest trükikotta minekul. /—/

Hügieenist

Toimetuse ruumides on keelatud alkoholi tarvitamine teisipäeva pärastlõuna 15.00-st kuni lehe valmimiseni. Erandi moodustavad sellele ajale langevad sünnipäevad või teised erandlikud sündmused. Viimaste puhul annab loa tegev- või peatoimetaja.

Muul ajal on alkoholi tarvitamine, tingimusel, et seejuures ei kaotataks inimpalet, lubatud raamatukogus ja köögis. Erandina on kuni 4-protsendist õlut lubatud tarvitada ka muudel tingimustel.

Esmaspäevasel koosolekul ei tohi viibida jääknähtudega ega töö juures silmnähtavalt pilves. Keelatud on töllerdada ja tülitada kolleege ja toimetuse külalisi. Reeglite rikkumise eest on järgmised sanktsioonid. Esimene kord hoiatus, teine kord käskkiri noomitusega, kolmas kord rahaline trahv palgast kinnipidamisega. Mahaarvamised suurenevad iga üleastumisega: 100, 150, 200 kuni keskmise päevapalgani.

Suitsetada tohib raamatukogus, köögis ja välisukse taga hoovis. Mujal (näit. WC-s) suitsetamine on kategooriliselt keelatud ja karistatav vastava sigaretipaki suuruses summas.

Ette hoiatamata tööluuside eest, mille tagajärjel teisipäeva pärastlõunaks valitseb teadmatus antud ainevalla kureerimise suhtes või mille tagajärjel antud lehekülgede trükkijõudmine on oluliselt raskendatud, on ette nähtud esimene kord hoiatus, teine kord käskkiri, kolmas kord töösuhte lõpetamine.

Kohvitassid peseb jooja ise, samuti tühjendab tuhatoosid.

Külmkappi pandud asjade eest vastutab too, kes nad sinna pani.

Iga toimetaja vastutab oma külaliste eest.

Kui toimetaja või tema külalised pidutsevad raamatukogus, siis on toimetaja asi vaadata, et nõud ei jääks lauale ja tuba saaks korda.

Tööruumide ja toimetuse materiaalse vara kasutamine

Igal toimetajal on võti ja magnetkaart. Kui ta näeb koridori sisenedes, et põleb punane tuli, võtab ta koodi maha. Lahkumisel, olles veendunud, et ta on viimane, paneb ta ruumid valve alla. Juhtunud valehäire eest vastutab selle põhjustaja.

Toimetusele toodud raamatud tuleb panna pärast võimalikku pildistamist riiulisse. Kui keegi midagi lugeda võtab, siis ta paneb selle kirja seinal rippuvale lehele. Toimetuse raamatutesse laseb templi lüüa see toimetaja, kelle osakonna kaudu raamat toimetusse laekus.

Diktofon, kui seda keegi ei kasuta, asub sekretäri käes.

Miscellania

Uut töötajat instrueerivad tema eelkäija selles ametis ning tegevtoimetaja.

Toimetajatel on lubatud teha kaastööd teistele väljaannetele. Soovitav on märkida autorinime alla ka oma Sirbi töökoha nimetus.

Soovitav on kõikvõimalikus suhtlemises meediaga kasutada Sirbi nime.

Hommikuti saadavad toimetajad oma lemmikautoritele meilitsi sünnipäevakaardi.

Töötajatel pole lubatud kõnelda kolmandatele isikutele oma töökohast halvustavas toonis. Toimetuse siseasjadest pole soovitav informeerida meedia­avalikkust.

Lõpp seisuga 12. novembril 2003

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Kui sulle meeldis see postitus jaga seda oma sõpradega

[LoginRadius_Share]

Leia veel huvitavat lugemist

Värske Rõhk
Hea laps
LR
Keel ja kirjandus
Akadeemia
Kunstel
Muusika
Õpetajate leht
Täheke
TeaterMuusikaKino
Vikerkaar
Looming
Müürileht