Kaitstud ja kaitsmisel väitekirjad

Katrin Idla

ANTON KÜÜNALTallinna ÜlikoolKaitstud teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD)Doktoritöö „специфика оперного либретто как текста: на примере опер на библейские сюжеты (россия, вторая половина xix в.)” („Ooperilibreto kui teksti eripära: piibli süžeega ooperite näitel (Venemaa, XIX sajandi teine pool)”)http://e-ait.tlulib.ee/295/1/kuunal_anton.pdfJuhendaja: prof Irina BelobrovtsevaOponendid: prof Jaan Ross (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia) ja PhD Andrei Rogatševski (Glasgow Ülikool)Doktoritöös on esitatud ja põhjendatud üks mitmest võimalikest ooperi libreto uurimise käsitustest. Antud käsitus on interdistsiplinaarne. Uurimisobjektideks on XIX sajandi piibliteemalised ooperilibretod. Teoreetilise iseloomuga esimesed kaks peatükki valmistavad ette libreto uurimist töö järgnevateks osadeks. Töö keskse empiirilise osa moodustab kolme ooperi libreto analüüs. Nendeks on Aleksandr Serovi „Juudit”, Anton Rubinsteini „Paabeli torn” ning Mihhail Ippolitov-Ivanovi „Rutt”. Nagu on näidatud esimeses peatükis, põhineb libreto spetsiifika eelkõige tema integreeritusel ooperisse kui tervikusse. Ooperi komponentide (libreto, muusika, lavaline tegevus) integreeritus iseenesest on selgitatav nii tema objektiivsete karakteristikute kui ka sotsiaalse reaalsuse koosmõjuga. Teises peatükis kirjeldatakse peamist libreto analüüsi vahendit käesolevas töös (nt nn Greimase semiootiline ruut). Kolmandas peatükis antakse ülevaade piiblitemaatiliste ooperite tekkimisest Venemaal enne XIX sajandit. Neljas, viies ja kuues peatükk on pühendatud vastavalt Serovi, Rubinsteini ja Ippolitov-Ivanovi ooperite libretode analüüsile ning nende ooperite ajaloo ülevaatele. Seitsmendas peatükis püütakse mõtestada Serovi, Rubinsteini ja Ippolitov-Ivanovi piibliteemaliste ooperite loomise, lavastamise ja retseptsooni ajaloolisi aspekte ning näidata, et nende ooperite saamislugu ei olnud juhuslik, vaid selle kutsusid Venemaal esile sotsiaal- ja kultuurisfääris toimuvad protsessid.

ANNA SUHHOVA
Tallinna Tehnikaülikool
Kaitstud teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD)
Doktoritöö „Detection of the Effect of Weak Stressors on Human Resting Electroencephalographic Signal” („Nõrkade stressorite mõju avastamine inimese puhkeoleku elektroentsefalograafilises signaalis”)
http://digi.lib.ttu.ee/i/?816
Juhendaja: em-prof Hiie Hinrikus ja
PhD Maie Bachmann
Oponendid: prof Wlodzimierz Klonowsk (Poola Teaduste Akadeemia) ja prof Jukka Juutilainen (Ida-Soome Ülikool)

IRENA MILAšEVSKI
Tallinna Tehnikaülikool
Kaitstud teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD)
Doktoritöö „Research and Development of Electronic Ballasts for Smart Lighting Systems with Light Emitting Diodes” („Tarkades valgustussüsteemides kasutatavate LED-valgustite elektrooniliste ballastseadmete uurimine ja arendamine”)
http://digi.lib.ttu.ee/i/?817
Juhendajad: prof Ilja Galkin (Riia Tehnikaülikool), PhD Raivo Teemets ja PhD Jelena Armas (Elektrilevi OÜ)
Oponendid: prof Ivars Rankis (Riia Tehnikaülikool) ja prof. Enrique Romero-Cadaval (Extremadura Ülikool, Hispaania)
Seoses vajadusega vähendada elektrienergia tarbimist on viimastel aastatel kogu maailmas arutluse all mitmesugused intellektuaalsed süsteemid, sealhulgas targad valgustussüsteemid. Doktoritöö peamiseks eesmärgiks on valgusdioodide olemasolevate ballastide analüüs, nende puuduste väljaselgitamine ja soovituste väljatöötamine olemasolevate puuduste kõrvaldamiseks. Seega on kõne all valgusdioodidele hämardamise energiatõhusa elektroonilise ballasti väljatöötamine. Selle uuringu meetodid ja tulemused võivad olla kasulikud edasistes uuringutes jõuelektroonikas, aga samuti firmades, mille tegevusala on valgusdioodidega valgustusaparatuuri, sh valgusdioodide elektroonsed ballastid, väljatöötamine ja tootmine.

AVE MATTHEUS
Tallinna Ülikool
Kaitstud teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD)
Doktoritöö „Eesti laste- ja noortekirjanduse genees: küsimusepüstitusi ja uurimisperspektiive”
http://e-ait.tlulib.ee/296/1/mattheus_ave.pdf
Juhendajad: prof Piret Viires ja PhD Reet Krusten
Oponendid: prof Cornelius Hasselblatt (Groningeni Ülikool) ja prof Ulrike Plath (Tallinna Ülikool)

Doktoritöös uuritakse eesti laste- ja noortekirjanduse kujunemise tingimusi ja selle varast ajalugu. Töö on koostatud artikliväitekirjana: see koosneb mahukast analüütilisest ülevaatest ja neljast eraldi artiklina ilmunud juhtumianalüüsist. Uurimuse teema on ühelt poolt aktuaalne seetõttu, et viimastel aastatel on Eestis hoogustunud uurimistöö, kus tegeldakse vanemat eesti kultuuri mõjutanud tegurite analüüsimisega, ja teiselt poolt seetõttu, et eesti laste- ja noortekirjanduse varane ajalugu on veel suuresti läbi uurimata.

ROBERT HUDJAKOV
Tallinna Tehnikaülikool
Kaitstud teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD)
Doktoritöö „Long-Range Navigation for Unmanned Off-Road Ground Vehicle” („Kaugmaa navigatsioonisüsteem maastikuvõimekusega autonoomsetele liikuritele”)
http://digi.lib.ttu.ee/i/?819
Juhendaja: prof Mart Tamre
Oponendid: prof Petri Kuosmanen (Aalto Ülikool, Soome), prof Johannes Steinbrunn (Hawassa Ülikool, Etioopia) ja prof Jüri Vain (TTÜ)
Doktoritöö raames on välja töötatud intelligentne kaugmaa navigatsioonisüsteem, mis õpib sõiduki lokaalselt navigatsioonisüsteemilt ja ekstrapoleerib kogutud teadmise laiemale maa-alale, kasutades lisaks satelliit- või aerofotosid. Pakutud navigatsioonisüsteem on suuteline hindama oma võimekust vähendamaks süsteemi eksimisest tulenevaid riske – süsteemi võimekuse vähenedes võib sõiduk ümber lülituda lokaalsele navigatsioonisüsteemile. Töös on esitatud ka heterogeensetel arvutisüsteemidel põhinev lahendus, mis sobib patareitoitel töötavale sõidukile.

MAI BLÖNDAL
Tartu Ülikool
Kaitstud teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD), arstiteadus
Doktoritöö „Changes in the baseline characteristics, management and outcomes of acute myocardial infarction in Estonia” („Äge müokardiinfarkt Eestis: muutused kliinilistes tunnustes, ravikäsitluses ja -tulemustes”)
http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/28550/bl6ndal_mai.pdf?sequence=1
Juhendajad: prof Jaan Eha ja PhD Tiia Ainla
Oponent: MD, PhD Gerhard Wikström (Uppsala Ülikool, Rootsi)
Eestis on suremus südame-veresoonte ateroskleroosi tõttu viimasel aastakümnel oluliselt vähenenud, ometi paikneme Euroopas endiselt esikolmikus. Probleemiks on suur suremus töövõimelise elanikkonna seas. Üks tõsisemaid südame-veresoonte ateroskleroosi avaldusvorme on südamelihase infarkt ehk kärbumine, mis võib lõppeda surmaga. Siiski saab tõenduspõhiste ravivõtete viivitamatul rakendamisel patsientide ravitulemusi, sh elulemust, oluliselt parandada. 2001. aastal tehtud uuring näitas Eestis suurt lahknevust südamelihase infarktiga patsientide ravikäsitluses ja -tulemustes eri ravitasemega haiglates. Seetõttu on viimase kümnendi jooksul palju panustatud ravikäsitluse parandamisele ja ühtlustamisele. Peale tõenduspõhiste raviskeemide kasutamise on üheks prioriteediks olnud võimaldada suuremale osakaalule patsientidest väheinvasiivset ravimeetodit, kus südame veresoontes taastatakse verevool mehaaniliselt.

ALEKSANDR MIINA
Tallinna Tehnikaülikool
Kaitstud teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD)
Doktoritöö „Critical Succsess factors of Lean Thinking Implementation in Estonia Manufacturing Companies” („Kulusäästliku mõtlemise rakendamise kriitilised edufaktorid Eesti tootmisettevõtetes”)
http://digi.lib.ttu.ee/i/?822
Juhendajad: prof Maksim Saat ja prof Ene Kolbre
Oponendid: prof Erik Terk (Tallinna Ülikool) ja prof Mihai Nicolescu (KTH)
Selle uurimistöö põhiline eesmärk on välja arendada kulusäästliku mõtlemise juurutamise protsessi mudel, mida saab kasutada tootmisettevõtetes, selleks et kindlustada kulusäästliku mõtlemise juurutamise nõutud tulemusi. Uurimistöö pakub ettevõtetele selget teed ja mõtteviisi efektiivsuse ja tootlikkuse paremate tulemuste saavutamiseks. Autor usub, et pakutud empiirilise mudeli kasutuselevõtt võimaldab Eesti tootmisettevõtetes tootlikkuse kasvu.

ARAM KAZARJAN
Tallinna Tehnikaülikool
Kaitstud teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD)
Doktoritöö „Development and Production of Extruded Food and Feed Products Containing Probiotic Microorganisms” („Probiootilisi mikroorganisme sisaldavate ekstrudeeritud toiduainete ja loomasöötade tootmistehnoloogia väljatöötamine ja rakendamine”)
http://digi.lib.ttu.ee/i/?821
Juhendaja: prof Raivo Vilu
Oponendid: PhD Andrea Lauková (Slovakkia Teaduste Akadeemia) ja prof Tiina Alamäe (Tartu Ülikool)
Doktoritöös on välja töötatud probiootilisi baktereid sisaldavate toiduainete ja loomasöötade tootmise tehnoloogia, mis põhineb bakterite õlisuspensiooni vaakuminfusioonil. Uuringud näitasid, et vaakuminfusiooniks sobiva probiootiliste bakterite õlisuspensiooni valmistamiseks on oluline, et suspensiooni viskoossus oleks väiksem 0,061 Pa·s. Töötati välja probiootilisi baktereid sisaldavate ekstrudeeritud toodete tööstusliku tootmise tehnoloogia ning see ka realiseeriti.

KAIRE TOMING
Eesti Maaülikool
Kaitstud teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD), hüdrobioloogia
Doktoritöö „Dissoled organic matter and its ecological role in large and shallow water bodies” („Lahustunud orgaaniline aine ja selle ökoloogiline tähtsus suurtes madalates veekogudes”)
http://dspace.emu.ee/bitstream/handle/10492/817/Kaire_Toming_DO2013.pdf?sequence=1
Juhendajad: prof Tiina Nõges ja Dr Helgi Arst
Oponent: PhD Eleanor Jennings (Dundalki Tehnoloogiainstituut)

JANA LASS
Tartu Ülikool
Kaitstud teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD), arstiteadus
Doktoritöö „Epidemiological and clinical aspects of medicines use in children in Estonia” („Ravimikasutuse epidemioloogilised ja kliinilised aspektid Eesti lastel”)
http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/28665/lass_jana.pdf?sequence=1
Juhendaja: prof Irja Lutsar
Oponent: prof Jörg Breitkreutz (Düsseldorfi Ülikool, Saksamaa)
Kuna lastel on ravimiuuringuid tehtud oluliselt vähem kui täiskasvanutel, ravitakse lapsi sageli vaid täiskasvanutel uuritud ravimitega. Kui ravim pole lastel kasutamiseks ametlikult näidustatud, kasutatakse mõistet off-label (OL). Täiskasvanutele mõeldud ravimid ja täiskasvanute uuringutest tuletatud ravimite annused ei sobi alati lastele, näiteks kas või erinevuste tõttu ravimeid muundavate ensüümide aktiivsuses. Ravimvormides on tuhandeid abiaineid, mille ohutust lastel ei ole kliiniliselt hinnatud. Siiski on täiskasvanutele ohutud abiained põhjustanud lastel raskeid kõrvaltoimeid. Varasemad uuringud on keskendunud peamiselt kaheksale teadaolevalt toksilisele abiainele, kuid ei ole teada, kui paljude abiainetega vastsündinud kokku puutuvad või kui palju toksilisi abiaineid neil kasutatavad ravimid sisaldavad. Töö eesmärk oli analüüsida laste retseptiravimite kasutust ja haiglas vastsündinutele määratud ravimeid, hinnata OL-ravimite kasutuse määra ja seda, millisel määral puutuvad vastsündinud haiglaravi jooksul kokku koos ravimitega manustatud abiainetega ning kui suur osa neist abiainetest võivad olla lastele toksilised.

RIVO UIBOUPIN
Tallinna Tehnikaülikool
Kaitstud teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD)
Doktoritöö „Application of Remote Sensing Methods for the Investigation of Spatio-Temporal Variability of Sea Surface Temperature and Chlorophyll Fields in the Gulf of Finland” („Kaugseire rakendused merepinna temperatuuri ja klorofülli väljade ajalis-ruumilise muutlikkuse uurimiseks Soome lahes”)
http://digi.lib.ttu.ee/i/?823
Juhendaja: PhD Jaan Laanemets
Oponendid: PhD Jari Haapala (Soome Meteoroloogia Instituut) ja PhD Tiit Kutser (Tartu Ülikool)
Doktoritöös uuriti apvellingutega seotud merepinna temperatuuri ja klorofülli kontsentratsiooni muutusi Soome lahes, kasutades kaugseire andmeid. Kaugseire andmete, kontaktmõõtmiste ja tuule andmete kooskasutamine võimaldab saada informatsiooni nii merepinna temperatuuri väljade, apvellingutega seotud fütoplanktoni õitsengute kui ka apvellinguga seotud keeriste ja filamentide mastaapide kohta.

KÜLLI SARAPUU
Tallinna Tehnikaülikool
Taotletav teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD), avalik haldus
Doktoritöö „Mapping and Explaining Post-Communist Development of Administrative Structure: The Case of Estonian Public Administration 1990–2010” („Avaliku halduse organisatsioonistruktuuri muutuste kaardistamine ja analüüs: Eesti haldussüsteemi areng 1990–2010”)
http://digi.lib.ttu.ee/i/?825
Kaitsmine toimub neljapäeval, 14. veebruaril
kl 10 Tallinnas TTÜ nõukogu saalis.
Juhendaja: prof Tiina Randma-Liiv
Oponendid: prof Ivan Kopric (Zagrebi Ülikool, Horvaatia) ja prof Per Lægreid (Bergeni Ülikool, Norra)
Doktoritöö eesmärk on Eesti juhtumi analüüsi abil erialase rahvusvahelise diskussiooni edendamine nii haldusstruktuuride kaardistamise ja analüüsimise osas üldiselt kui ka postkommunistliku avaliku halduse organisatsioonistruktuuri arengu mõistmise osas spetsiifilisemalt. Kokkuvõttes näitab käesolev väitekiri, et Kesk- ja Ida-Euroopa avaliku halduse organisatsioonilise ülesehituse arengu analüüsimine transformatsiooni ehk teisenemisena annab võimaluse süveneda struktuurimuutuste täpsemasse olemusse ja põhjustesse ning pakub Kesk- ja Ida-Euroopa postkommunistlikule arengule avarama vaate kui siirde- ehk transitsiooniperspektiiv. Väitekirjas rakendatud nelja teoreetilise suuna kombinatsioon võimaldab analüüsida Kesk- ja Ida-Euroopa haldusstruktuuride kujunemist üldise teoreetilise probleemina, mille lahkamine pakub uut teadmist nii riikide täidesaatva võimuharu struktuuride pikaajalise muutumise kui ka seda suunavate tegurite osas.

EINAR VÄRÄ
Tallinna Ülikool
Taotletav teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD)
Doktoritöö „Kaubandussidemed Soome suurvürstiriigi ja Eesti alade vahel aastail
1809–1865” („Trade Connections Between the Great Duchy of Finland and Estonia in 1809–1865”)
http://e-ait.tlulib.ee/298/1/vara_einar.pdf
Kaitsmine toimub neljapäeval, 14. veebruaril
kl 14 Tallinnas Rüütli tn 10 Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi saalis.
Juhendaja: PhD Magnus Ilmjärv
Oponendid: PhD Enn Küng (Tartu Ülikool) ja PhD Toomas Karjahärm (Tallinna Ülikool)

RAUNO VEEROJA
Tartu Ülikool
Taotletav teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD), loomaökoloogia
Doktoritöö „Effects of winter weather, population density and timing of reproduction on life-history traits and population dynamics of moose (Alces alces) in Estonia”
 („Talvise ilmastiku, populatsiooni asustustiheduse ja sigimisaja mõju põdra (Alces alces) elukäigutunnustele ning populatsioonidünaamikale Eestis”)
http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/28834/veeroja_rauno.pdf?sequence=1
Kaitsmine toimub reedel, 15. veebruaril kl 10.15 Tartus Vanemuise 46–301 zooloogia auditooriumis.
Juhendaja: PhD Vallo Tilgar
Oponent: PhD Ilpo Kojola (Oulu Ülikool, Soome)
Suurte taimtoiduliste imetajate elukäigutunnuseid ja populatsioonidünaamikat mõjutavad suurel määral nii ilmastikutingimused kui ka asustustihedusest sõltuvad protsessid. Laialdaselt on teada, et karmid talved mõjutavad negatiivselt arktilises ja parasvöötme ökosüsteemides elavate sõraliste ellujäämust ja konditsiooni. Tingituna globaalsest kliima soojenemisest on viimase viieteistkümne aasta jooksul oluliselt kasvanud ka uuringute arv, kus kirjeldatakse tavapärasest soojemate talvede negatiivset mõju. Doktoritöös vaadeldakse talvise ilmastiku ja populatsiooni asutustiheduse mõju põdralehmade kehasuurusele, viljakusnäitajatele, viljastamisajale ning populatsiooni kasvukiirusele. Paralleelselt kasutatakse kaht ilmastikunäitajat: Läänemere talvise jäätumise maksimaalset ulatust (MIE) ja Põhja-Atlandi ostsillatsiooni indeksit (NAO). Kuna selgelt eristuvate aastaaegadega kliimas on isendite kohasus suurel määral mõjustatud viljastamise ja/või sünni ajastamisest, analüüsiti töös ka viljastamisaja seoseid põdralehmade kohasusekomponentidega, nt pesakonna suurus ja loodete sooline jaotus.

Kui sulle meeldis see postitus jaga seda oma sõpradega

[LoginRadius_Share]
 

Leia veel huvitavat lugemist

Värske Rõhk
Hea laps
LR
Keel ja kirjandus
Akadeemia
Kunstel
Muusika
Õpetajate leht
Täheke
TeaterMuusikaKino
Vikerkaar
Looming
Müürileht