Kaitsmisele tulevad väitekirjad

Katrin Idla

OTT SCHELER, sünd 1982 Tartu Ülikool Taotletav teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD), biotehnoloogia Doktoritöö „The application of tmRNA as a marker molecule in bacterial diagnostics using microarray and biosensor technology” („tmRNA kasutamine markermolekulina bakterite tuvastamisel mikrokiibi ja biosensortehnoloogia kaudu”) http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/25472/scheler_ott.pdf?sequence=1 Kaitsmine toimub reedel, 15. juunil kl 10 Tartus Riia 23–217 TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituudis. Juhendaja: prof Ants Kurg Oponent: PhD Till Bachmann (Edinburghi Ülikool, Suurbritannia)

ANTS VAIN, sünd 1984
Eesti Maaülikool
Taotletav teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD), geodeesia
Doktoritöö „Correcting and calibrating airborne laser scanning intensity data using naturally available targets” („Aerolaserskaneerimise intensiivsuse parandamine ja kalibreerimine looduslikke pindasid kasutades”)
http://dspace.emu.ee/xmlui/bitstream/handle/10492/498/Ants_Vain_PhD_thesis.pdf?sequence=1
Kaitsmine toimub reedel, 15. juunil kl 12 Tartus Kreutzwaldi 64 maaülikooli aud 100.
Juhendajad: PhD Natalja Liba ja prof Kalev Sepp
Oponent: PhD Petri Rönnholm (Aalto Ülikool, Soome)

HEIGO MÕLDER, sünd 1982
Tallinna Tehnikaülikool
Taotletav teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD), energia- ja geotehnika
Doktoritöö „Vedelmetalli juhitava segamisvõimaluse uurimine alalisvoolu kaarleekahjus” („Analysis of liquid metal controlled stirring method in dc electric arc furnace”)
http://digi.lib.ttu.ee/i/?727
Kaitsmine toimub reedel, 15. juunil kl 14 Kuressaares Pargi 16 Saaremaa Spa Hotel Meri konverentsiruumis energia- ja geotehnika doktorikooli II suvekooli raames.
Juhendaja: prof Jaan Järvik
Oponendid: DSc Juhani Tellinen (Gamga Oy, Soome) ja PhD Viktor Keskküla (TTÜ)

MARTIN TIMUSK, sünd 1984
Tartu Ülikool
Taotletav teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD), füüsika
Doktoritöö „Development and characterization of hybrid electro-optical materials” („Hübriidsete elektrooptiliste materjalide väljatöötamine ja karakteriseerimine”)
http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/25378/timusk_martin.pdf?sequence=1
Kaitsmine toimub reedel, 15. juunil kl 14 Tartus Riia 142–108.
Juhendajad: PhD Kristjan Saal ja PhD Rünno Lõhmus
Oponendid: PhD Karine Mougin (Ülem-Alsace’i Ülikool, Prantsusmaa) ja PhD Mihkel Koel (Tallinna Tehnikaülikool)

VIVIAN KONT, sünd 1981
Tartu Ülikool
Taotletav teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD), arstiteadus
Doktoritöö „Autoimmune Regulator: Characterization of Thymic Gene Regulation and Promoter Methylation” („Autoimmuunregulaator: tüümuse geeniregulatsiooni ja promootori metülatsiooni iseloomustamine”)
http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/25474/kont_vivian.pdf?sequence=1
Kaitsmine toimub reedel, 15. juunil kl 14 Tartus Ravila 19–1038 Biomeedikumis arstiteaduskonna nõupidamiste ruumis.
Juhendaja: prof Pärt Peterson
Oponent: MD, PhD Olov Ekwall (Göteborgi Ülikool, Rootsi)

LAURI KÜTT, sünd 1980
Tallinna Tehnikaülikool
Taotletav teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD)
Doktoritöö „Analysis and development of inductive current sensor for power line on-line measurements of fast transients” („Induktiivse voolutajuri uurimine ja välja töötamine kiirete siirdeprotsesside mõõtmiseks elektrivõrgus”)
http://digi.lib.ttu.ee/i/?726
Kaitsmine toimub reedel, 15. juunil kl 16 Kuressaares Pargi 16 Saaremaa Spa Hotel Meri konverentsiruumis energia- ja geotehnika doktorikooli II suvekooli raames.
Juhendaja: prof Jaan Järvik
Oponendid: PhD Herwig Renner (Grazi Tehnikaülikool, Austria) ja PhD David Raisz (Budapesti Tehnika- ja Majandusülikool, Ungari)

REELI KUHI-THALFELDT, sünd 1980
Tallinna Tehnikaülikool
Taotletav teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD), energia- ja geotehnika
Doktoritöö „Distributed Electricity Generation and its Possibilities for Meeting the Targets of Energy and Climate Policies” („Elektrienergia hajatootmine ja selle võimalused energia- ja kliimapoliitika eesmärkide täitmiseks”)
http://digi.lib.ttu.ee/i/?730
Kaitsmine toimub esmaspäeval, 18. juunil kl 12 Tallinnas Ehitajate tee 5 TTÜ auditooriumis VII-537.
Juhendaja: prof Juhan Valtin
Oponendid: PhD Birgitte Bak-Jensen (Aalborgi Ülikool, Taani) ja prof Andres Annuk (Eesti Maaülikool)

ALEKSANDR DULOV, sünd 1980
Tallinna Tehnikaülikool
Taotletav teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD), inseneriteadused
Doktoritöö „Advanced Oxidation Processes for the Treatment of Water and Wastewater Contaminated with Refractory Organic Compounds” („Süvaoksüdatsiooni protsessid raskesti lagundatavate orgaaniliste ainetega saastatud vee ja heitvee töötlemiseks”)
http://digi.lib.ttu.ee/i/?735
Avalik kaitsmine toimub esmaspäeval, 18. juunil kl 12 Tallinnas Ehitajate tee 5 TTÜ ruumis VII-226.
Juhendaja: prof Marina Trapido
Oponendid: prof Tuula Tuhkanen (Tampere Tehnikaülikool, Soome) ja prof Toomas Tenno (Tartu Ülikool)

PAUL TAKLAJA, sünd 1982
Tallinna Tehnikaülikool
Taotletav teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD), energia- ja geotehnika
Doktoritöö „110 kV õhuliinide isolatsiooni töökindluse analüüs ja töökindluse tõstmise meetodid” („The study of 110 kV power grid reliability and the measures to decrease insulation failure”)
http://digi.lib.ttu.ee/i/?728
Kaitsmine toimub esmaspäeval, 18. juunil kl 14 Tallinnas Ehitajate tee 5 TTÜ ruumis VII-537.
Juhendajad: PhD Rein Oidram ja PhD Ivo Palu
Oponendid: DSc Juhani Tellinen (Gamga Oy, Soome) ja PhD Kalle Kilk (AS Elering)

SIRJE PÄDAM, sünd 1962
Tallinna Tehnikaülikool
Taotletav teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD), majandus
Doktoritöö „Economic Perspectives on Environmental Policies: the Costs and Benefits of Environmental Regulation in Estonia” („Keskkonnapoliitika majanduslik aspekt: keskkonnareguleerimise kulud ja tulud Eestis”)
http://digi.lib.ttu.ee/i/?731
Kaitsmine toimub esmaspäeval, 18. juunil kl 15 Tallinnas TTÜ ruumis X-214.
Juhendaja: prof Üllas Ehrlich
Oponendid: PhD Ranjula Bali Swain (Uppsala Ülikool, Rootsi) ja prof Kalev Sepp (Eesti Maaülikool)

PIRJE HÜTT, sünd 1969
Tartu Ülikool
Taotletav teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD), arstiteadus
Doktoritöö „Functional properties, persistence, safety and efficacy of the potential probiotic lactobacilli” („Potentsiaalsete probiootiliste laktobatsillide funktsionaalsed omadused, püsivus, ohutus ja tõhusus”)
http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/25608/hytt_pirje.pdf?sequence=1
Kaitsmine toimub esmaspäeval, 18. juunil kl 15 Tartus Ravila 19 Biomeedikumi auditooriumis 1006.
Juhendaja: MD, em-prof Marika Mikelsaar
Oponent: prof Seppo Salminen (Turu Ülikool, Soome)

ENELI VIIK, sünd 1982
Eesti Maaülikool
Taotletav teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD), entomoloogia
Doktoritöö „The impact of spring oilseed rape fertilization and pesticide application on bees (Apoidea)” („Väetamise ja pestitsiidide kasutamise mõju mesilaselaadsetele (Apoidea) suvirapsil”)
http://dspace.emu.ee/xmlui/bitstream/handle/10492/158/Thesis_ENE LI_VIIKvaiksem.pdf?sequence=1
Kaitsmine toimub teisipäeval, 19. juunil kl 10 Tartus Veski tn 4 Karl Ernst von Baeri maja seminariruumis.
Juhendajad: prof Marika Mänd ja prof Anne Luik
Oponent: prof Juha Helenius (Helsingi Ülikool, Soome)

KARIN KAUER, sünd 1977
Eesti Maaülikool
Taotletav teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD), põllumajandus
Doktoritöö „The effect of plant residues management and fertilization on plant growth and organic carbon content in soil” („Taimejäätmete ja väetamise mõju taimede kasvule ja orgaanilise süsiniku sisaldusele mullas”)
http://dspace.emu.ee/xmlui/bitstream/handle/10492/208/Kauer2012_PhDThesisFinal.pdf?sequence=6
Kaitsmine toimub teisipäeval, 19. juunil kl 12 Tartus Veski tn 4 Karl Ernst von Baeri maja seminariruumis.
Juhendajad: PhD Henn Raave ja em-prof Rein Viiralt
Oponent: prof Lars Stoumann Jensen (Kopenhaageni Ülikool, Taani)

REELIKA IRS, sünd 1983
Tartu Ülikool
Taotletav teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD), majandus
Doktoritöö „Teacher performance appraisal and remuneration aspects of performance management on the example of Estonian general educational schools” („Õpetajate töösoorituse juhtimise hindamise ja töötasustamise aspektid Eesti üldhariduskoolide näitel”)
http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/25556/irs_reelika.pdf?sequence=1
Kaitsmine toimub teisipäeval, 19. juunil kl 14.15 Tartus Narva mnt 4 TÜ majandusteaduskonna ruumis B-306.
Juhendaja: prof Kulno Türk
Oponendid: prof Iiris Aaltio (Jyväskylä Ülikool, Soome) ja prof Milvi Tepp (Tallinna Tehnikaülikool)

KSENIJA KISSELJOVA, sünd 1983
Tartu Ülikool
Taotletav teaduskraad: filosoofiadoktor (PhD), keemia
Doktoritöö „Synthesis of aza-β3-amino acid containing peptides and kinetic study of their phosphorylation by protein kinase A” („Aza-β3aminohappeid sisaldavate peptidomimeetikute süntees ja nende fosforüleerimise kineetika uurimine proteiinkinaas A abil”)
http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/25569/kisseljova_ksenija.pdf?sequence=1
Kaitsmine toimub kolmapäeval, 20. juunil kl 11 Tartus Ravila 14a keemia instituudi auditooriumis 1021.
Juhendaja: prof Jaak Järv
Oponendid: em-prof Ulf Ragnarsson (Uppsala Ülikool, Rootsi) ja prof Peep Palumaa (Tallinna Tehnikaülikool)

Kui sulle meeldis see postitus jaga seda oma sõpradega

[LoginRadius_Share]
 

Leia veel huvitavat lugemist

Värske Rõhk
Hea laps
LR
Keel ja kirjandus
Akadeemia
Kunstel
Muusika
Õpetajate leht
Täheke
TeaterMuusikaKino
Vikerkaar
Looming
Müürileht