Pealelend

pilt

JÜRI VALGE,
Eesti HTMi 
keelepoliitika nõunik, 
keelenõukogu esimees

Mis seisus on keelestrateegia koostamine?
“Eesti keele arendamise strateegiat (2004 – 2010)” tehakse. Praegu arutab Eesti keelenõukogu selle neljandat versiooni. Möödunud kahe aastaga korraldatud eesti keele seisundiuuringud andsid üpris põhjaliku ülevaate eesti keele olukorrast ja palju ettepanekuid. Nüüd tuleb konkreetsed ettepanekud üldistada ja need nende ellu viimata jätmisest tulenevaid ohte selgelt esile tuues strateegia suhteliselt lühikesse lõppdokumenti kirjutada. Selle aasta tegevus seisneb seisundiuuringute publitseerimises (ülevaade eesti keele uurimise olukorrast ilmub juba juunis), strateegia järjest küpsemate variantide arutelus (teaduskonverentsidest rahvaarutelu ja rahvusvahelise ekspertiisini), dokumendi viimistlemises ja, võimalik, esimestes aruteludes poliitikutega.
Kas uus koalitsioonilepe annab alust loota keele seisundi paranemisele?
Lootma peab alati. Eelmises leppes polnud eesti keelt mainitud, praeguses on päris mitmes kohas. Koalitsioonilepe ei ole võluvits, mis kõik probleemid lahendab, aga eeldusi tegutsemiseks võib see luua küll. Eriti muidugi siis, kui selle kaunid formuleeringud riigieelarve kuivadeks, aga ihaldusväärseteks numbriteks muutuvad. Loodan eelarvamustevaba mõttevahetust kõikide keeleküsimuste üle, keelepoliitiliste otsuste stabiilsust ja pädevust ning eesti keelele soodsaid lahendusi. Poliitiliste tekstide tähtsust alahindamata arvan, et olulisim osa keele seisundi parandamises või halvendamises kuulub rahvale – koalitsioonileppe kirjutajad ning elluviijad saavad keeleolukorra ühes või teises suunas muutumisele vaid kaasa aidata.

A. K.pilt

TÕNU TENDER,
Eesti HTMi 
keeletalituse juhataja, 
keelenõukogu liige

Kas koostatavas eesti keele strateegias sisaldub ka mõni konkreetne ettepanek või on tegemist põhimõtteliste suundade määratlemisega?
Strateegiat koostab Eesti keelenõukogu (haridusministri käskkirja alusel moodustatud Eesti tipplingviste koondav töörühm) ja see peab valmima 2003. a lõpuks. Arvesse võetakse keelenõukogu juhtimisel läbi viidud eesti keele seisundikirjeldused ja valdkonna-uuringud; strateegia “Säästev Eesti 21”, eriti eesmärk “Eesti kultuuriruumi elujõulisus”, ning eesti keelt ohustavad mõjurid. Määratletakse üldised põhimõttelised suunad ning sammud eesmärkide saavutamiseks. Püütakse talitada muinasjutust tuntud targa talutüdruku kombel, kes pidi kuningalossi minema ei öösel ega päeval, ei riides ega alasti, ei jalgsi ega ratsa. Eelpool öelduga tahan rõhutada, et koostajad püüavad vältida nii hägusat üldsõnalisust kui ka liigset üksikasjalikkust. Strateegias esitatakse eesmärgid ja tegevused, mis on vajalikud põhieesmärgi – eesti keele kestmine, areng ja täisväärtuslik toimimine riigikeelena kõigis eluvaldkondades kogu vabariigi territooriumil – saavutamiseks. Võtmevaldkondadeks on eesti keele põhiseaduslik kaitse, eesti keele uurimine, eesti keele õpetamine, keelekorraldus ja oskuskeele arendamine ning eesti keele keeletehnoloogilise toe loomine. Näiteks kõrghariduse ja teaduse alapeatükis esitatakse lakooniliselt (u 1 lk) valdkonna ajalugu, praegune seisund, eesmärgid ning sammud nende saavutamiseks.
Strateegia annab aluse koondada ühiskonna piiratud vahendid püstitatud eesmärkide saavutamiseks.

A. K.pilt

MARTIN EHALA, 
TPÜ üld- ja 
rakenduslingvistika õppetooli juhataja

On jäänud mulje, et sooviksite keelestrateegias näha kooli keeleõpetuse kasvatusliku suuna tugevdamist. Mida õieti peate silmas identiteediõpetuse all? Kas koolis peaks tegutsema patriotismivolinik?
Tänapäeva maailmas on ideoloogiad vaba konkurentsi tingimustes. Peale jääb see, mis suudab oma väärtussüsteemi kõige mõjuvamalt edasi anda. Küsimus on selles, kas Eesti peaks turule tooma ka oma ideoloogia. Õigemini, Eesti ideoloogia on turul juba K. J. Petersonist alates, küsimus on pigem selles, kas peaksime ajaga kaasas käies rohkem vaeva nägema selle arendamise ja turustamisega.
Vastus on jah, sest iga kooslus, olgu see siis mõne riigi kodanikkond, etniline rahvus, poliitiline liikumine, usulahk või mootorrattajõuk vajab ühisidentiteeti, et toimida iseseisva ja eristuva rühmana. Identiteedi kujundab ideoloogia. Kui ideoloogia on mannetu ega suuda võistelda konkureerivatega, siis satub kooslus kriisi ja võib ka laguneda.
Ühisidentiteedi tähtsust on mõistnud kõik edukalt püsinud kogukonnad. Need, kes ei mõistnud, on lakanud olemast, näiteks jugoslaavia, liivi või vennastekoguduse. Ühisidentiteet on hädavajalik ka uutele sündivatele kooslustele. “Erasmuse” raames on näiteks algatatud arendusprojekt, mis püüab leida teid, kuidas kujundada EU liikmesmaade emakeeleõpetuses praegu domineerivad rahvuskesksed ideoloogiad ümber ühiseuroopalikuks. See, kas Euroopa Liit jääb püsima ka pikemas perspektiivis, sõltub sellest, kas õnnestub luua toimiv ühisidentiteet.
Niisiis, kui me ei soovi tänapäeva üliavatud maailmas iseennast kaotada, tuleb olla ideoloogiaturul konkurentsivõimeline. Eesti peab olema kohalik tõmbekeskus, mis imeb laiast maailmast tagasi õppima- ja lapsehoidjaksläinud ja seob need, kes siia paremat elu on tulnud otsima.
Institutsionaalselt on kõige võimsam ideoloogiaasutus kool. Pole kahtlust, et kool identiteedikasvatusega ka tegeleb, kuid praegu vaid niipalju, kui üks või teine õpetaja vajalikuks peab, ja sellises vormis, kui heaks arvab. Mingit süsteemset metoodikat pole, vormid on sageli ajast maha jäänud. Avalikkus arvab põlglikult, et identiteedikasvatus tähendab krunniga tädikest, kes hardusega segatud paatoses patriootlikku kasvatustööd läbi viib.
Ajal kui narko- ja aidsiennetustöö vajalikkuses ei kahtle keegi, on minu ettepanekute peale hakata looma ka kaasaja nõuetele vastavat identiteediarendust mõni mind avalikult keelenatsiks nimetanud. Samas on kultuuriliselt, mitte geneetiliselt defineeritud rahvus siiani ühiskondliku lojaalsuse kõige avaram vorm ja pole vähimatki märke, et see hakkaks muutuma. Kadumistendentsi näitavad vaid need etnilised kooslused, kes ei ole suutnud välja arendada kultuuriliselt tugevat identiteeti.
Identiteedikasvatus pole midagi häbiväärset. Piinlik on vaid see, kui seda tehakse räigelt või haletsusväärselt. Kaasaegseid identiteediarenduse vorme ja metoodikat aga ei tööta välja põlve otsas. Selleks on vaja riiklikku tahet, tippajusid ja raha.

A. K.


pilt

URMAS SUTROP, 
Eesti Keele Instituudi direktor, presidendi akadeemilise nõukogu ja keelenõukogu liige

Teie peate eesti keele strateegia üheks olulisemaks väljundiks eesti keele põhiseadusliku kaitse tagamist.
Eesti keele põhiseadusliku kaitse tagamine on väga oluline mõte, mis on välja öeldud presidendi akadeemilises nõukogus. See mõte kajastub ka koostatavas eesti keele arendamise strateegias, kus eesti keele põhiseaduslik kaitse on strateegia võtmevaldkondade seas esimesel kohal.
Sellel küsimusel on kaks tahku. Esiteks peab põhiseadus ise olema selline, et eesti keele tulevik oleks turvaline. Teiseks tuleb meil kõigil lähtuvalt põhiseadusest eesti keelt kaitsta ja hoida. Peatun siin ainult küsimuse esimesel poolel.
Eestlastel on kolm rahvuslikku müüti: eesti keeles on ainsana kolm väldet, eesti keeles on ainsana õ ning eesti põhiseadus tagab koos kultuuri ja rahva kestmisega läbi aegade ka eesti keele igavikulisuse. Nagu müütide puhul ikka, ei ole ühelgi neist kolmest rahvuslikust müüdist tõepõhja all.
Põhiseaduse paragrahv kuus ütleb küll, et eesti riigikeel on eesti keel. Siiski ei ole see piisav. Põhiseaduse preambulas on kirjas, et riik peab tagama eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade. Keelest pole siin juttugi. Põhiseadust pole ju peaaegu keegi lugenud. Millel põhineb müütiline põhiseaduse tõlgendus, et eesti keele kestmine on eesti riigi poolt tagatud?
Igas tsiviliseeritud riigis on olemas instants põhiseaduse tõlgendamiseks. Meil on selleks riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium. Nii astuvadki riigikohtu lahendid põhiseaduse kõrvale. Riigikohtu lahend ehk põhiseaduse tõlgendus kehtib seni, kuni ei ole uut lahendit.
President Lennart Meri jättis 1997. aastal välja kuulutamata keeleseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse. Riigikohus tunnistaski selle seaduse põhiseadusega vastuolus olevaks. See riigikogu lahend lõi aga keelemüüdi. Nimelt on seal viitega põhiseaduse preambulale kirjas: “eesti keel on rahvuse ja kultuuri olemuslik komponent, ilma milleta pole eesti rahvuse ja kultuuri säilimine võimalik”. Riigikohtu järgmine lahend võib aga jälle väita, et keel ei ole rahvuse ja kultuuri olemuslik komponent.
Eesti keele põhiseadusliku kaitse tagamiseks on Vabariigi President Arnold Rüütel juba astunud samme. Kasutades oma põhiseadusest tulenevat õigust algatada põhiseaduse muutmist, on president algatanud põhiseaduse muutmise, et täiendada põhiseaduse preambulat sõnaga keele, et riik peaks tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade.

A. K.